bapco

Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej www.bikeme.bapco.eu jest firma
BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO, ul. Fabryczna 16, 62-010 Pobiedziska.

 

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: bikeme@bapco.eu

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

Administrator – BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO, ul. Fabryczna 16, 62-010 Pobiedziska.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.bikeme.bapco.eu.
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktu (tj. adres e-mail, imienia oraz telefonu kontaktowego) przetwarzane są w celu podjęcia akcji zawartej w formularzu.

 

Ponadto Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na udostępnione na stronie adresy Administratora lub telefonicznie poprzez kontakt z udostępnionymi na stronie numerami telefonów.

 

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz lub zrealizowania żądania zawartego w skierowanym do niego e-mailu wysłanego na udostępniony na stronie adres/adresy lub zrealizowania żądania zawartego w rozmowie telefonicznej. Administrator uzyskane w ten sposób dane osobowe przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto Administrator będzie przetwarzał pozyskane dane osobowe:

 

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 

b) w celu kierowania treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Administratora polega na przesyłaniu do Użytkownika treści marketingowych w okresie świadczenia na rzecz Użytkownika usług, drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Użytkownik wyraziła zgodę,

 

c) w celu kierowania treści marketingowych na podstawie uzyskanej zgody Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 

d) w celu kierowania do Użytkownika newslettera, na co Użytkownik wyrazi zgodę podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 

e) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 

f) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

 

g) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora -art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne – za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym w pkt 3 lit b), c), d) i f) – w celu realizacji umów zawieranych z Użytkownikiem. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych do zawarcia lub realizacji umów jest brak możliwości zawierania umów.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich. Natomiast odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

 

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

 

b) podmioty świadczące na rzecz BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

 

c) operatorzy pocztowi i kurierzy,

 

d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

 

e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie do czasu zrealizowania akacji, do którego przeznaczony jest formularz lub do momentu zrealizowania żądania zawartego w skierowanym do niego e-mailu. W przypadku gdy:

 

 1. dane osobowe przetwarzanych są w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w okresie realizacji umów zawartych z Użytkownikiem – do czasu zakończenia realizacji Umów
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych na podstawie zgody – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
 4. dane osobowe przetwarzane są w celu kierowania do Użytkownika newsletters na podstawie zgody – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
 5. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wymagany właściwymi przepisami,
 6. dane osobowe są przetwarzane do celów analitycznych i statystycznych – do czasu zakończenia realizacji Umów,
 7. dane osobowe są przetwarzane na w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed tymi roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

Administrator będzie profilował pozyskane dane osobowe Użytkowników.

 

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 

Administrator przywiązuje szczególną wagę do kwestii zachowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam Państwo udostępnili. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, prawo wniesienia sprzeciwu (do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po jego likwidacji do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Realizację praw może nastąpić m.in. za wykorzystaniem kontaktu poprzez adres e-mail: bikeme@bapco.eu.

 

Administrator wykorzystuje na stronie www pliki cookies (tak zwane ciasteczka) tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. laptopie, tablecie, czy innym urządzeniu mobilnym typu smartphone). Pliki Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednocześnie informujemy iż w takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 

Administrator podkreśla niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, iż stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony poprzez kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 

Dane zapisane w logach serwera nie są parowane z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Reklamacje i zwroty

NFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z usług strony internetowej www.bikeme.bapco.eu przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty dostarczenia.
Należy w tym celu złożyć sprzedawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej. W celu zachowania terminu, wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres:

 

BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO
ul. Fabryczna 16, 62-010 Pobiedziska

 

e-mail: sklep@bikeme.bapco.eu

 

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości handlowej zakupionej rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po wysłaniu oświadczenia.
Koszty dostarczenia towaru ponosi kupujący.

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014 r. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego lub drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny poniżej.
 3. Od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru.
 4. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru.
  W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę VAT, do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury VAT, a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury VAT.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

WAŻNE ! DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU:

Zwracany towar należy przesłać na adres Sprzedającego zawarty na paragonie lub fakturze VAT. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon / kserokopię faktury wraz z całą dokumentacją! Na opakowaniu przesyłki należy umieścić wyraźny napis ( ZWROT ). Zwroty prosimy kierować na adres: BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO, ul. Fabryczna 16, 62-010 Pobiedziska.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Regulamin sklepu

Sklep internetowy BIKEME działający pod adresem www.bikeme.bapco.eu, prowadzony jest przez:
BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO
ul. Fabryczna 16, 62-010 Pobiedziska
NIP: 599-276-25-07

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowy www.bikeme.bapco.eu,
1.2. Korzystanie z naszego sklepu w każdej formie oznacza akceptację regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z witryny po zamieszczeniu zmienionego regulaminu równoznaczne jest ze zgodą użytkownika na te zmiany.
1.3. Sklep www.bikeme.bapco.eu prowadzi sprzedaż akcesoriów do czyszczenia i pielęgnacji rowerów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia realizowane są w oparciu o zgłoszenia dokonane przy pomocy formularza zamówień dostępnego na stronie www.bikeme.bapco.eu
1.4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.bikeme.bapco.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta i sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski.
1.5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Standardowo zamówienia są realizowane w ciągu 48-72 h.
1.6. Zamówienia klientów, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania pracowników sklepu (panel klienta lub korespondencja elektroniczna) przez okres 7 dni, będą uznawane za nieważne oraz usuwane z bazy zamówień.
1.7. Pokazane w sklepie ceny i artykuły nie stanowią oferty handlowej. Mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia. Podane ceny zawierają podatek VAT.
1.8. Podane w sklepie terminy osiągalności produktów nie są wiążące i mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia.
1.9. Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie i prawo do odmowy lub ograniczenia sprzedaży każdego artykułu każdej osobie fizycznej lub prawnej bez podania przyczyn.
1.10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeżeli stwierdzimy, że towar był używany, został uszkodzony bądź jest niekompletny.
1.11. Mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie przedmiotów pokazywanych na zdjęciach w stosunku do rzeczywistości.
1.12. Za terminowe doręczenia paczek odpowiadają przewoźnicy. Nie mamy wpływu ani nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i straty przez nich spowodowane.
1.13. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich, zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży. Na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT (niezbędne jest wtedy podanie nr NIP).
1.14. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień.
Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
1.15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

 

2. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
2.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujący sposób płatności:
– Płatność PayU

2.2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa produktu do klienta jest nieodpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi w regulaminie oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
2.3. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
– Przesyłka kurierska.
2.4. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 48-72 h, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.
2.5. Termin gotowości produktu do odbioru przez klienta – w przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 72h. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez klienta liczy się w następujący sposób:
– W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

 

3. REKLAMACJA PRODUKTU
3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone w regulaminie.
3.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bikeme@bapco.eu;
– w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby;
3.4. W przypadku wykrycia wadliwości produktu, klient zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z pracownikami sklepu bikeme.bapco.eu, a następnie złożenia pisma reklamacyjnego w formie elektronicznej lub tradycyjnej, pismo powinno zawierać:
– dane klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu),
– datę zakupu towaru,
– kopię dokumentu zakupu (paragon lub faktura),
– opis nieprawidłowości/wadliwości towaru
Kopia lub oryginał wyżej wymienionego pisma koniecznie musi zostać wysłana wraz z reklamowanym towarem, w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. W każdym przypadku klient odsyła towar na swój koszt na adres firmy (lub dystrybutora) za pośrednictwem Poczty Polskiej (standard lub priorytet). W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt firmy.
3.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
3.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt klienta na adres: BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO, ul. Fabryczna 16, 62-010 Pobiedziska.
3.7. Nieprawidłowości czy niezgodności związane z zamówieniem należy zgłosić w terminie 3 dni od momentu otrzymania przesyłki z towarem.
3.8. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży w transporcie.

 

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
4.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
– pisemnie na adres: BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO, ul. Fabryczna 16, 62-010 Pobiedziska,
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bikeme@bapco.eu.
4.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie sklepu internetowego. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
– dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;
– dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić produkt na adres: BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO, ul. Fabryczna 16, 62-010 Pobiedziska .
4.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
4.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść klient:
– Jeżeli klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
– Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
4.9. Towar winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym i nieposiadającym śladów użytkowania. Koszty związane z wysyłką towaru, pakowaniem oraz nadaniem przekazu pieniężnego (gdy klient nie posiada rachunku bankowego) ponosi klient. Oświadczenie o odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej (powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki).

 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
5.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.
5.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
5.3. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
5.4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
5.7. W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.
5.8. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem.
5.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.

 

6. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
6.1. Administratorem danych osobowych usługobiorców/klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
6.2. Dane osobowe usługobiorców/klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są – zgodnie z wolą usługobiorcy/klienta – w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
6.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego :
– W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
– W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym z płatności PayU, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta operatorowi płatności PayU S.A., który również jest administratorem danych osobowych.
6.4. Usługobiorca/klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
– pisemnie na adres: BARTOSZ PIĄTKOWSKI BAPCO, ul. Fabryczna 16, 62-010 Pobiedziska.
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bikeme@bapco.eu.
6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy.
6.6 Dane osobowe Klientów, przekazane Sprzedawcy i Operatorowi płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych produktów, zapraszamy do kontaktu.

 

Bapco
Bartosz Piątkowski

 

Tel. 513 06 77 77
bikeme@bapco.eu

  yout. inst. face.